Algemene voorwaarden

Coalesce Recruitment is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80962556 en is gevestigd aan de

Achterom 7 (1404 DZ) te Bussum.

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

anders is aangegeven.

2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Coalesce Recruitment.

3. Werving en Selectie: de Overeenkomst waarbij Coalesce Recruitment behulpzaam is bij het zoeken van arbeidskrachten

onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan

wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd;

4. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon, die op basis van een overeenkomst met Coalesce Recruitment door Coalesce

Recruitment ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.

5. Coalesce Recruitment: opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

6. Diensten: de Diensten die Coalesce Recruitment aanbiedt betreffen Werving en selectie, het bemiddelen bij de

totstandkoming van een overeenkomst tussen een Arbeidskracht of Kandidaat en Opdrachtgever, alsmede het plaatsen van

Kandidaten.

7. Kandidaat: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij Coalesce Recruitment of een Arbeidskracht, die door Coalesce

Recruitment in het kader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld.

8. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die Coalesce Recruitment heeft

aangesteld en/of projecten aan Coalesce Recruitment heeft verleend voor Diensten die door Coalesce Recruitment worden

uitgevoerd en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Coalesce Recruitment en onder diens leiding en toezicht

Arbeidskrachten in het kader van een uitzendovereenkomst Werkzaamheden laat uitvoeren.

9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Coalesce Recruitment, alsmede

voorstellen van Coalesce Recruitment voor Diensten die door Coalesce Recruitment aan Opdrachtgever worden verstrekt en

die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en/of uitgevoerd door Coalesce Recruitment.

10. Plaatsing van Kandidaten: De Overeenkomst waarbij Coalesce Recruitment na Werving en selectie een Kandidaat heeft

aangebracht bij Opdrachtgever met als doel dat de Kandidaat een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met

Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Coalesce Recruitment, elke Overeenkomst tussen

Coalesce Recruitment en Opdrachtgever en op elke dienst die door Coalesce Recruitment wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien

dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Coalesce Recruitment aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de

algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden

afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Coalesce Recruitment is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd,

blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen

worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen

beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing

naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Coalesce Recruitment gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbiedingen zijn in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse

prijswijzigingen ten gevolge van loonwijzingen op grond van de CAO die van toepassing is op de Arbeidskracht of overige weten

regelgeving (zoals sociale en fiscale wetgeving), tenzij geen termijn is overeengekomen. Indien het Aanbod beperkt of

onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal

dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

3. Coalesce Recruitment heeft het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Coalesce

Recruitment gegronde reden te weigeren.

4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat

Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts

een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

6. Oplevertijden in het Aanbod van Coalesce Recruitment zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding

ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Coalesce Recruitment niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod

begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Coalesce

Recruitment heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Coalesce Recruitment te

retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Coalesce Recruitment heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na

ontvangst van de aanvaarding.

3. Coalesce Recruitment is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of

heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze

vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief

de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke overeenkomst die met Coalesce Recruitment wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Coalesce

Recruitment wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Coalesce Recruitment is

verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7.Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk

aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich

brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren

waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Coalesce Recruitment

van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Coalesce Recruitment kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een

redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te

komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Coalesce

Recruitment ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever

dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn

van drie maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft

geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

Overeenkomsten met betrekking tot Werving- en selectie zijn onmiddelijk opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten

verschuldigd van Coalesce Recruitment tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Coalesce Recruitment

is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Coalesce Recruitment kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of

gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert,

faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven

vermeld zich voordoet, is Coalesce Recruitment nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of

schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. Coalesce Recruitment zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te

voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Coalesce Recruitment staat in voor een professionele en

onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en

schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Coalesce Recruitment de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte

van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen

geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Coalesce Recruitment aangeboden

diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Coalesce Recruitment heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen

indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de diensten is Coalesce Recruitment niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van

Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien

de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Coalesce Recruitment, is Opdrachtgever gehouden om

dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Coalesce Recruitment is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Coalesce Recruitment Opdrachtgever tussentijds via de

overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd

dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Coalesce Recruitment

aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd

doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft

aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Coalesce

Recruitment of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van

vertraging heeft Coalesce Recruitment recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en

bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van

Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Coalesce Recruitment verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en

aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te

verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het

voorkomen dat Coalesce Recruitment niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te

realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Coalesce Recruitment is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te

controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd,

noch is Coalesce Recruitment verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Coalesce

Recruitment voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Coalesce Recruitment kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende

informatie. Bij gebreke hiervan is Coalesce Recruitment gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de

informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens

Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat

de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Coalesce Recruitment.

4. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken,

waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden,

arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen

indien daarom verzocht wordt.

5. Coalesce Recruitment verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te

spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten

adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de plaatsing van Arbeidskrachten stelt Coalesce Recruitment de wensen

en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde

Arbeidskrachten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

6. Opdrachtgever is verplicht Coalesce Recruitment vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen

in haar arbeidsvoorwaarden, zodat Coalesce Recruitment die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar geplaatste

Arbeidskrachten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. Coalesce Recruitment is in dat geval

gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Artikel 8 Aanvullende Werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek

van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is

Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Coalesce

Recruitment is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte

Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende Werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Coalesce Recruitment, Coalesce Recruitment

een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende Werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden

deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Coalesce Recruitment voert haar dienstverlening uit conform de overeengekomen tarieven.

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden niet aan Opdrachtgever

doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Coalesce Recruitment haar

ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is

overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van

de dienstverlening.

6. Indien sprake van spoedwerkzaamheden en Coalesce Recruitment met spoed een Kandidaat voor Opdrachtgever dient te

werven, rekent Coalesce Recruitment het spoedtarief.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen

uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Coalesce Recruitment is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende

inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze

uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving en

de CAO) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor Coalesce Recruitment, worden deze kosten doorberekend aan

Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals

vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Coalesce

Recruitment.

11. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur

schriftelijk door Coalesce Recruitment ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever

niet op.

12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever

wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn

heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Coalesce Recruitment zonder nadere ingebrekestelling recht hebben

op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke

kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Coalesce Recruitment meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze

kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van

Opdrachtgever.

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Coalesce Recruitment gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de

geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Coalesce Recruitment de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van

Coalesce Recruitment verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet

onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Coalesce

Recruitment tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien Coalesce Recruitment op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze

beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek,

de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Coalesce Recruitment heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer

onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft

onverminderd van kracht indien een voor Coalesce Recruitment gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat

geval rechtvaardigt.

2. Coalesce Recruitment is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever

in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen

daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Coalesce Recruitment is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten

van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds

uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Coalesce Recruitment te vergoeden voor elk

financieel verlies dat Coalesce Recruitment lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

1. Coalesce Recruitment is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op

grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Coalesce Recruitment wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht

van toeleveranciers van Coalesce Recruitment, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die

door Opdrachtgever of diens derden aan Coalesce Recruitment zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van

programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van

elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Coalesce Recruitment

of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Coalesce Recruitment buiten haar

invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle

kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Coalesce

Recruitment is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een

dergelijke herroeping.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

1. In geen geval is Coalesce Recruitment aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde

Arbeidskrachten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen

voorafgaande aan de Overeenkomst aan Coalesce Recruitment kenbaar heeft gemaakt en Coalesce Recruitment expliciet en

schriftelijk het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Coalesce Recruitment, is Coalesce Recruitment uitsluitend gehouden

tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Coalesce Recruitment binnen 14 dagen na ontdekking van de

tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Coalesce Recruitment deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke

termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige

omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Coalesce Recruitment in staat is om adequaat te reageren.

3. Indien het verrichten van diensten door Coalesce Recruitment leidt tot aansprakelijkheid van Coalesce Recruitment, is die

aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten

aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende

roekeloosheid zijdens Coalesce Recruitment. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking

of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze

van herstel.

4. In elk geval is de aansprakelijkheid van Coalesce Recruitment beperkt tot het bedrag dat door haar

verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.

5. Coalesce Recruitment sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Coalesce Recruitment is niet

aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen,

schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. Coalesce Recruitment is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter

beschikking gestelde Arbeidskrachten bij Opdrachtgever of aan derden.

7. Coalesce Recruitment is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade

indien de contacten tussen Opdrachtgever en Coalesce Recruitment voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder

begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan

ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van

een Arbeidskracht.

8. Opdrachtgever vrijwaart Coalesce Recruitment voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van

een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Coalesce Recruitment geleverde

Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Coalesce

Recruitment.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Coalesce Recruitment nimmer aansprakelijk voor

het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van

opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Coalesce Recruitment haar eigen advies.

10. Coalesce Recruitment staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Coalesce

Recruitment verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Coalesce Recruitment vervallen indien deze

niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Coalesce Recruitment binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of

redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de

Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Coalesce Recruitment.

Artikel 15 Geheimhouding

1. Coalesce Recruitment en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is

verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden

aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet

van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is

en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Coalesce Recruitment bekend gemaakt is en/of

op andere wijze door Coalesce Recruitment is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Coalesce Recruitment opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen,

werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de

inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.

Voorts betracht Coalesce Recruitment steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie

door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Coalesce Recruitment op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de

vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Coalesce

Recruitment zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Coalesce Recruitment niet gehouden tot enige

schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties

die door Coalesce Recruitment aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Coalesce Recruitment

vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Coalesce Recruitment

vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de

schriftelijke toestemming van Coalesce Recruitment is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Coalesce Recruitment en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden

op.

Artikel 16 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie,

documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Coalesce Recruitment verstrekt in het kader van een

Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Coalesce Recruitment zijn

verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Coalesce Recruitment van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de

verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie,

documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Coalesce Recruitment voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of

onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van

eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Coalesce Recruitment voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden

verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten

op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen

worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Coalesce Recruitment verstrekt,

garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Coalesce Recruitment tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking

gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door Coalesce Recruitment geplaatste Kandidaten

over eventuele benodigde verzekeringen indien de Kandidaat als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit

laatste wordt door Coalesce Recruitment nadrukkelijk aanbevolen.

Artikel 17 Verbod overname Kandidaten en Arbeidskrachten

1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coalesce Recruitment en een

daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten en/of Arbeidskrachten van Coalesce Recruitment in dienst te nemen of

het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten of Arbeidskrachten, vanaf het moment dat Coalesce Recruitment ten

behoeve van Opdrachtgever Kandidaten heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van

de Overeenkomst.

2. Ook ingeval van het doorlenen van Arbeidskrachten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden

aan de reeds gemaakte overnameafspraken met Coalesce Recruitment, en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

3. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- euro met een boete van

€ 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

4. Het Overnameverbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever

en Coalesce Recruitment. Indien een Arbeidskracht voor een aansluitende periode meer dan 1040 uren voor Opdrachtgever

heeft gewerkt, kan Opdrachtgever aanspraak maken op overname, tegen nader overeen te komen kosten.

Artikel 18 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Coalesce Recruitment of anderszins klachten heeft over de

uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7

kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of

schriftelijk gemeld worden via info@coalescerecruitment.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Coalesce Recruitment de klacht in

behandeling kunnen nemen.

3. Coalesce Recruitment zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk

reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Coalesce Recruitment en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Coalesce Recruitment heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte

stellen.

3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Coalesce Recruitment en Opdrachtgever,

worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Gooi en Vechtstreek tenzij bepalingen

van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

Artikel 20 Totstandkoming Overeenkomst

In aanvulling tot de algemene bepaling omtrent de totstandkoming van de Overeenkomst, komt een Overeenkomst tot het

uitvoeren van Werving en selectie tevens tot stand op basis van een mondeling akkoord ten gevolge waarvan Coalesce

Recruitment reeds is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de zoekopdracht in het kader van Werving en selectie.

Artikel 21 Uitvoering Werving en selectie

1. Coalesce Recruitment verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen

Arbeidskrachten te selecteren conform de visie van Coalesce Recruitment. Coalesce Recruitment heeft volledige vrijheid bij

de selectie van Kandidaten en betrekt hierbij de selectiecriteria van Opdrachtgever, de werkervaring, diploma’s en

vaardigheden van de betreffende Kandidaat.

2. Coalesce Recruitment verplicht zich tot het werven en selecteren van adequate Kandidaten met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever geplaatste Opdracht c.q. Aanvraag. Bij het aandragen van Kandidaten

stelt Coalesce Recruitment de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat

de door haar geplaatste Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

Artikel 22 Succesvolle Werving en selectie

1. Van een succesvolle vervulling van de Werving en selectie opdracht is eerst sprake zodra een door Coalesce Recruitment

voorgestelde Kandidaat een door Opdrachtgever voorgestelde Arbeidsovereenkomst accepteert dan wel zodra Kandidaat

anderszins te werk wordt gesteld door Opdrachtgever.

2. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht wordt eveneens verstaan de situatie waarin een

door Coalesce Recruitment aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt

of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde

onderneming. Behoudens het geval dat Opdrachtgever van tevoren een expliciet voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding

eveneens verschuldigd indien de door Coalesce Recruitment geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie

of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 23 Verplichtingen Opdrachtgever

1. In aanvulling op de algemene verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever in het kader van de Werving en

selectie de verplichting om een duidelijk profiel te verstrekken van de door Opdrachtgever gewenste Kandidaat met

vermelding van benodigde diploma’s en ervaring, alsmede alle gegevens benodigd voor de bepaling van de verschuldigde

vergoeding (zoals nader bepaald in artikel 25 van deze aanvullende algemene voorwaarden) en de startdatum van de door

Coalesce Recruitment geselecteerde Kandidaat. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Coalesce Recruitment niet in

staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Diensten te realiseren dan wel niet in staat is de

verschuldigde vergoeding exact vast te stellen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en

risico van Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens van door Coalesce Recruitment voorgestelde Kandidaten zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Coalesce Recruitment aan derden bekend te maken. Indien Opdrachtgever geen

Arbeidsovereenkomst aangaat met Kandidaat of Kandidaat anderszins te werk stelt, dient Opdrachtgever deze gegevens

terstond te vernietigen.

Artikel 24 Prijzen en betaling

1. Coalesce Recruitment voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is gebaseerd op een

nader vast te stellen percentage van het all-in bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband van de betreffende

Kandidaat, zoals dat na indiensttreding van de Kandidaat zal gelden. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens verstaan

de daarbij behorende maximaal haalbare provisie en bonussen, alsmede het vakantiegeld en 13e, 14e en/of 15e maand,

garantiecommissie, de fiscale bijtelling van een eventuele leaseauto of andere ter beschikking gestelde zaken, vaste

periodieke gratificaties en winstuitkeringen (ervan uit gaande dat de doelstelling volledig zijn behaald). Bij gebreke van

dergelijke informatie zal Coalesce Recruitment Opdrachtgever eerst verzoeken deze alsnog toe te sturen, indien

Opdrachtgever alsdan verzuimd, zal het tarief worden gebaseerd op een schatting en conform die schatting factureren. Indien

een dergelijke schatting c.q. berekening niet mogelijk is, is het tarief vastgesteld op tenminste € 15.000,- euro.

2. Zodra tussen Opdrachtgever en de door Coalesce Recruitment voorgestelde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst tot stand

komt of zodra Kandidaat anderszins werkzaamheden verricht in opdracht van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden

aan de door Coalesce Recruitment berekende kosten conform de offerte. Facturatie vindt plaats op het moment dat de

Arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend. Opdrachtgever is verplicht Coalesce Recruitment

terstond een kopie en overige gevraagde bewijsstukken van de overeengekomen Arbeidsrelatie toe te sturen. Indien wordt

verzuimd de Arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen en/of tijdig toe te sturen, vindt facturatie plaats op de dag van

ondertekening van de Arbeidsovereenkomst, doch uiterlijk in de eerste week van de te werk stelling van voorgestelde

Kandidaat.

3. Indien en voor zover een Kandidaat de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de overeengekomen einddatum van de

arbeidsovereenkomst (ingeval van een tijdelijk arbeidscontract), heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds

betaalde gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever heeft evenmin recht op restitutie indien de tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen

arbeidsrelatie c.q. Arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door oorzaken die te maken hebben met een

verandering van de functie inhoud, reorganisaties, fusies en/of overnames, het vertrek van een direct leidinggevende,

surséance van betaling of faillissement of anderszins ontoereikende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever.

DEEL III AANVULLENDE VOORWAARDEN PLAATSING KANDIDATEN

Artikel 25 Garantieregeling

1. Indien binnen de proefperiode (eerste maand) na aanvang van de arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en

Opdrachtgever de arbeidsovereenkomst eindigt, ongeacht of deze beëindiging door Kandidaat of Opdrachtgever wordt

geïnitieerd, kan Coalesce Recruitment een kosteloze werving opstarten voor de functie waarbij de eerste kandidaat bij

Opdrachtgever werkzaam is geweest. Coalesce Recruitment heeft echter geen verplichting om een nieuwe kandidaat aan te

leveren. Indien en voor zover een nieuwe Kandidaat geworven wordt, is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van de

overeengekomen vergoeding.

2. Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de garantieregeling dient Opdrachtgever binnen 7 dagen

na beëindiging van het dienstverband van de Kandidaat, Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke van een

tijdige melding, kan Opdrachtgever geen gebruik meer maken van deze garantieregeling.

3. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, kan na het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst een

gedeelte van de overeengekomen vergoeding komen te vervallen. Partijen dienen hierover expliciet en schriftelijk nadere

afspraken vast te leggen.

Artikel 26 Beperking van aansprakelijkheid

1. Zodra een Kandidaat door Opdrachtgever wordt aangesteld, geschiedt de uitvoering van diens werkzaamheden onder

toezicht en leiding van Opdrachtgever en komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of de

betreffende Kandidaat. Coalesce Recruitment is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door Kandidaat

tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om met een door Coalesce Recruitment geselecteerde Kandidaat een

Arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel anderszins te werk te stellen, alsmede voor de inhoud van deze

Arbeidsovereenkomst.

3. In geen geval is Coalesce Recruitment aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde

Kandidaten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande

aan de Overeenkomst aan Coalesce Recruitment kenbaar heeft gemaakt en Coalesce Recruitment expliciet het door

Opdrachtgever beoogde resultaat schriftelijk heeft toegezegd.

Bussum, 1 januari 2021